AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ของดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการครัวเรือนสัมมาชีพ โดยครูพาทำ เป็นการลงพื้นที่ชุมชนโดยการพาเรียนรู้และปฏิบัติ การสร้างอาชีพ สามารถสร้างรายให้กับครัวเรือน และการได้ลงพื้นที่การเอามื้อสามัคคี จิตอาสา “เอามื้อสามัคคี พช.” เฉลิมพระเกียรติ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบตำบลนาโพธิ์ โดยมีการปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดิน และการทำปุ๋ยหมัก และนอกเหนือจากการลงพื้นที่ยังมีการปฏิบัติงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน เช่น การทำภาพประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย การลงคลิปวิดิโอ และงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย…

อื่นๆ

เมนู