ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ณ บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้ผู้คนเกิดความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมา อย่างไรก็ตามผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้ การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ ดังนี้ การเว้นระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้

จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี และทางผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

อื่นๆ

เมนู