ข้าพเจ้านางสาวเมธาวี จิตไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในหมู่บ้านหนองต่อ โศกกะฐิน และบ้านหนองหญ้ารังกา มีการปลูกผักสวนครัวทั้งในพื้นที่บ้าน นา และสวน บางหลังคาเรือนปลูกไว้เพื่อการบริโภคภายในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารในการซื้อวัตถุดิบ และก็มีอีกหลายหลังคาเรือนที่ปลูกเพื่อทำการค้า ส่งให้กับพ่อค้าคนกลางบ้าง นำไปส่งที่ตลาดเองบ้าง หรือบางคนก็ไปนั่งขายที่ตลาดเองเลย

ในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 นี้ ทำให้สถานการณ์ไม่อำนวยเท่าที่เคยเป็น ทำให้ตลาดบางแห่งกำหนดเวลาเปิด-ปิด อย่างเข้มงวด บางแห่งปิดไปเลย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการขายผักตามตลาดโดยตรง ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาด จึงห้ามมีการชุมนุมจับกลุ่มตามมาตรการควบคุมโรคระบาด ซึ่งในส่วนของตำบลนาโพธิ์ถือว่ามีการจัดการที่เข้มงวดและเคร่งครัดเป็นอย่างมาก ทำให้ข้าพเจ้าและผู้ดำเนินงานท่านอื่น ๆ ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เท่าที่ควร ถ้าจำเป็นต้องลงพื้นที่ก็ต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ตลอด เว้นระยะห่าง ซึ่งในเดือนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ลงพื้นที่ เปลี่ยนมาเป็นทำการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่บ้านแทน

จะเห็นได้ว่า ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะ ๆ เช่นในตลาด ในตัวอำเภอ ทำให้มีผลต่อการไปจับจ่ายซื้อของ การเปลี่ยนที่ขายผักจากในตลาดมาเป็นขายผักให้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงก็เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งได้เช่นกัน

ในสถานกาณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันคือ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยกันป้องกันและหยุดการแพร่เชื้อ เพื่อให้กลับเข้าสู่สถานการ์ปกติให้เร็วที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู