ข้าพเจ้านาย ดุสิต จันทโยธา ประเภท ประชาชนทั่วไป ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 8-14 เดือนกุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 09.00- น. ณ หมู่8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านสว่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านหมู่8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์จำนวน80-100ครัวเรือน ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) บริบทด้านการประกอบอาชีพ   ทอผ้าไหม ออกแบบลายมัดหมี่ และด้านการทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการจักสานไม้ไผ่  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

อื่นๆ

เมนู