ข้าพเจ้า นางสาวอรปรียา  ดีบาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่   ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 8-14 เดือน กุมพาพันธุ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัรมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ชุมชนตามเป้าหมาย
ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านของประชาชน หมู่ 8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ กลุ่มชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ีหมู่8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จำนวน 80-100 ครัวเรือน  ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูล รายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) บริบทด้านการประกอบอาชีพ   ทอผ้าไหม ออกแบบลายมัดหมี่ และด้านการทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการจักสานไม้ไผ่ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

อื่นๆ

เมนู