ข้าพเจ้าินางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร ประเภทประชาชน  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02(3)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6-11  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 3 บ้านหนองม่วง – หมู่ 6 บ้านหัวขัว
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองม่วง – หมู่ 6 บ้านหัวขัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ศาลาประชาคมบ้านหัวขัว-บ้านหนองม่วง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุนบ้านหัวขัว-บ้านหนองม่วง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ มีการเจียรไนพลอย ทอเสื่อกก ทอผ้าไหม และด้านการทำการเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู