ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร AG03(1) -คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับการบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลพรสำราญ ซึ่งมีการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลกับชาวบ้านในตำบลพรสำราญ ทำให้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีการทอเสื่อเป็นจนวนมาก โดยการทอเสื่อนั้นเป็นการทอเสื่อเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทีมผู้ปฏิบัติงานนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลพรสำราญ จึงมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลวดลายของเสื่อและการแปรรูปที่หลากหลายรวมถึงต้นกกต้นไหลซึ่งเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการอเสื่อนั้นสามารถนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น หมวก การะเป๋า อาสนะพระสงฆ์ เป็นต้น

ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆ เพื่อการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เกิดเป็นการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน เป็นสินค้า OTOP ของชาวบ้านตำบลพรสำราญที่มีความทันสมัย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในรอบล่าสุด ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดคัดกรองคนก่อนเข้าอบรม และรักษาระยะห่างตามมาตรการของกรมกระทรวงสาธารณะสุขเป็นอย่างดี

 

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เกษตรกรชาวตำบลพรสำราญได้รับองค์ความรู้จาก ดร. จารุณี ชัยโชติอนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ เทคนิคการย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตรกรชาวตำบลพรสำราญให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากโครงการนี้

อื่นๆ

เมนู