ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 24 เดือนเมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสว่าง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองแสง ชุมชนบ้านโนนลาน ชุมชนบ้านสว่าง ชุมชนบ้านหินตั้ง ชุมชนบ้านเมืองน้อย และอีก 4 ชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชนของ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน  ที่ผ่านมาทีมงานที่ได้รับมอบหมายดูแล ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ใน ต.ศรีสว่างเพื่อลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี ในช่วงการทำกิจกรรมทำความดีได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน ได้ลงมือช่วยกันคนไม้ละมือ กิจกรรมทำความดีนี้มีปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดตามหมู่บ้านและวัด และสำเร็จลุลวงไปด้วยดี ขอบคุณชาวบ้านและผู้นำชุมชนและได้รับความร่วมมือสมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่าง ด้วยความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การปฏิบัติงานไปได้ด้วยดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู