ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 บ้านหนองหว้าหมู่ 10 และหมู่11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ร่วมกับอ.ส.มและผู้นำหมู่บ้าน เป็นการให้ความรู้ด้านการจัดประชุม คัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่าง ซึ่งเน้นการให้ความรูเรื่องโรคโควิดและมอบแมสให้กับชาวบ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ม.10 และ 11

สาระความรู้ที่นำไปให้ความรู้

สำหรับโรคโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าประเทศไทยช่วงต้นปี2563 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจ ระยะฟักตัวอยู่ที่ 3-4 วันก่อนที่จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลียหรือลักษณะของปอดอักเสบ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อได้ง่ายคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

การป้องกันและการดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค

1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2.รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่

3.พักผ่อนให้เพียงพอ

4.ล้างทำความสะอาดมือให้บ่อยๆ

5.หลีกเลี่ยงการรวมตัวหรือจับกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง

6.ใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกัน ไอ จาม

7.หากมีอาการผิดปกติหรือมีอาการเบื้องต้นของการเกิดโรคให้รีบพบแพทย์ทันที

และมอบแมสให้กับชาวบ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ม.10 และ 11

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู