กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้านายธีรยุทธ ก้านจักร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองแสง ชุมชนบ้านโนนลาน ชุมชนบ้านสว่าง ชุมชนบ้านหินตั้ง ชุมชนบ้านเมืองน้อย และอีก 4 ชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชนของ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
 
                สืบเนื่องจากการที่ทีมงานได้เข้าร่วมวิเคราะห์แผนงานการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลการประกอบสัมมาชีพ ณ วันที่ 16-17 เดือนมีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7-8 เดือนเมษายน 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง โดยการพัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุด ทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งเพื่อดูความพร้อมในพื้นที่สำหรับการที่จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในวันที่ 7 เดือนเมษายน 2564 และในวันที่ 8 เดือนเมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ได้จัดประชุมประชาคม ทั้งนี้ได้เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลศรีสว่าง เพื่อมาแสดงความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมร่วมกัน ด้วยทีมงานจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆของท่านผู้นำชุมชนไปดำเนินงานต่อไปในพื้นที่ชุมชนตำบลศรีสว่างทุกชุมชนต่อไป 
               ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินโครางการฯ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในอีกระดับ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทางทีมงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและตัวของทีมงานเอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการการควบคุมโรคของทางภาครัฐอย่างเหมาะสมและเตร่งครัด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่อาจจะมีการรวมตัวของประชาชนมากเกิน 50 ท่านได้ ทางทีมงานจึงได้ปรับแผนงานเพื่อให้เข้ากับสถานกาณ์ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการฯ ในวันที่ 24 เดือนเมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นไป ณ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสว่าง
               เราเริ่มกิจกรรมด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการทำความดีในรูปแบบต่างๆ และความสำคัญของการปลูกป่า ป่าไม้มีความสำคัญอย่างไร บุคคลที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ ท่านผู้ใหญ่บ้านและท่าน ส.อบต. ของชุมชนบ้านหัวขัว ภายหลังการให่ความรู้แก่ชุมชนแล้วได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในบริเวณวัดธรรมประดิษฐ์ ให้ร่มรื่นน่าอยู่ตามความเหมาะสม ต่อมาได้ร่วมกันปลูกป่าให้กับชุมชนในบริเวณคูดินห้วยลำพังชู เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่
               ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมตามเป่าหมานของโครงการฯ ที่ได้จัดขึ้นสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี ทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณท่านผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ วัดธรรมประดิษฐ์ และท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าและให้เกียรติแก่ทีมงานที่มาร่วมกิจรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

 

อื่นๆ

เมนู