ข้าพเจ้านายรัตน์ภิรมย์ เดิมทำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ประเภทบัณทิตจบใหม่

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมา โดยตำบลพรสำราญ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองขวางใหญ่ หมู่ 2 บ้านโคกเพชร หมู่ 3 บ้านหัวถนน หมู่ 4 บ้านตะคร้อ หมู่ 5 บ้านพรสำราญ หมู่ 6 บ้านสำโรง หมู่ 7 บ้านสระบัว หมู่ 8 บ้านหนองดุมน้อย หมู่ 9 บ้านสระปะคำ หมู่ 10 บ้านหนองกุง หมู่ 11 บ้านโนนย่านาง หมู่ 12 บ้านผักกาดหญ้า หมู่ 13 บ้านโนนเมือง หมู่ 14 บ้านจังหัน หมู่ 15 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 16 บ้านเพชรบูรพา  หมู่ 17 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 18 บ้านบัวทอง และหมู่ 19 บ้านน้อยสุขสันต์

จากการสำรวจชุมชนของตำบลพรสำราญทั้ง 19 หมู่บ้านพบว่า ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย หรือปลูกพืชการเกษตรที่คล้ายกัน แต่จะมีสินค้าที่ชุมชนได้มีการจัดกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ทำพวงหรีด ทอเสื่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการทอเสื่อของบ้านพรสำราญ

  1. นำไหลมาตัดให้เท่ากัน ไหลที่นำมาตัดนั้นจะต้องเป็นลำที่สวยงาม ไม่แก่มาก และไม่อ่อนมากจนเกินไป
  2. หลังจากนั้นนำไหลมาสอย เอาไส้ทิ้งเอาแต่เส้น ไหล 1 ลำ จะได้ 4 เส้น
  3. เมื่อสอยไหลแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ ไหลทั้ง4เส้นจะต้องเท่ากัน ห้ามมีเส้นใดเส้นหนึ่งเล็กและใหญ่กว่า ความหนาบางต้องเท่ากัน 0.5 เซนติเมตร เพื่อทอเสื่อออกมาให้สวยงาม
  4. นำไหลมาตากให้แห้ง จะย้อมได้สวยตากแดดประมาณ 1 อาทิตย์

5. ในการจัดเส้น เส้นต้องเสมอกัน จัดให้แน่นเรียบละเอียด

6. นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืมนำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้

7. สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อ  เมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกัน เป็นลายต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู