ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมเสริมสร้างทำความดีและพัฒนาชุมชน ต.ศรีสว่าง และประชุมระบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 11 ด้าน

ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พบปะผู้ใหญ่บ้าน และท่านกำนันทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำความดี ร่วมฟังอบรมและปลูกต้นไม้ ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของตำบลศรีสว่าง เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชุมชนจริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน จึงขอความกรุณาเก็บแบบสอบถามข้อมูลตามที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย แต่ทั้งนี้เรามีมาตราการเพื่อป้องกันโควิด19 คือร่วมกิจกรรมไม่เกิด 50 คน และทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษยน 2564

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 สมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่มทั้ง 11 หมวด ภายใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการกรอกข้อมูลแล้วิธีการเข้าสู่ระบบ ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1ช ม.จึงได้ข้อสรุปและได้ทำความเข้าใจกับระบบการเก็บข้อมูลลงในระบบ และเตรียมความพร้อมเพื่อลงสำรวจข้อมูลตามหมู่ที่ได้รับมอบหมายอีกครั้ง

  

อื่นๆ

เมนู