ข้าพเจ้า นายมารุต เนตรวิลา  ประเภท ประชาชน  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมดังนี้ การทำคอกปุ๋ยหมัก เนื่องจากในบริเวณวัดมีใบไม้จำนวนมาก จึงสร้างคอกปุ๋ยหมัก เพื่อที่จะนำใบไม้ในบริเวณวัดมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ โดยสร้างจากท่อpvc และตาข่ายพลาสติก และได้กวาดใบไม้บริเวณรอบๆเพื่อนำมาใส่ในคอกปุ๋ยหมัก การตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณหน้าลานพระพุทธรูป เพื่อให้สวยงามและดูสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น  การปลูกต้นเข็มและต้นลิ้นมังกรหน้าอุโบสถ เนื่องจากบริเวณด้านหน้าอุโบสถยังไม่มีต้นไม้ประดับ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ร่วมกันขนดินมากองบริเวณด้านหน้าอุโบสถ เพื่อทำการปลูกต้นเข็ม และขนดินมากองรอบต้นไม้หน้าอุโบสถ เพื่อปลูกต้นลิ้นมักร ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่อุโบสถจากการจัดทำโครงการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ทำให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อที่จะทำประโยชน์ในแก่ชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู