1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 AG01(02)โครงการยกระดับเศรฐษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก ม.3 ,บ้านบง ม.4 , บ้านโสกดินแดง ม.8 , บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม10 ต บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

      ดิฉัน นางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประเภทประชาชนทั่วไป ทำงานภาพใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหารวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ้งได้รับมอบหมายในการปฎิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่าโก ม.3 , บ้านบง ม4, บ้านโสกดินแดง ม.8, บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม.10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบคือ แบบฟอร์ม01 ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโครติดต่ออุบัติใหม่
       กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(2)
ในช่วงวันที่ 7/2/64 – 11/2/64 ดิฉันพร้อมเพื่อนในกลุ่ม 3 ได้ลงพื้นที่ ม.8 บ้านโสกดินแดงและ ม.9 บ้านโคกพงาด  เพื่อพบประชาวบ้านให้ชาวบ้านทำแบบสำรวจแบบฟอร์ม 01และ02 พร้อมกับอธิบายถึงจุดประสงค์ของทีมงานมาในนามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

            ในวันที่ 13/2/64 – 16/2/64  ดิฉันพร้อมเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 3 ได้ลงพื้นที่ ม.4 บ้านบง เพื่อพบประชาวบ้านทำแบบสำรวจฟอร์ม01และ02 พร้อมกับอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของทีมงานมาในนามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรนาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์    ทางชาวบ้านและผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่)ให้ความร่วมมือดีมาก
           ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ้งได้รับผิดชอบครบ 5 หมู่ คือ บ้านเก่าโก ม.3, บ้านบง ม.4, บ้านโสกดินแดง ม.8, บ้านโคกพงาด ม.9, บ้านหนองจาน ม.10 ซึ่งประชาชนในชุมชนและผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ดิฉันสามารมเก็บข้อมูลได้ประมาณ 48 ชุด และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
              ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ลงทำการสมัครเรียนรู้วิชาอังกฤษไปแล้วบางส่วน
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ทั้ง 5 หมู่
          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพเสริมคือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัน ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม ค้าขาย และ ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวจากอาชีพหลักคือการทำนา รายได้ก็ไม่เพียงพอต่อค้าใช้จ่าย เช่น ม.8 บ้านโสกดินแดง อาชีพเสริมแม่บ้านจะทอผ้าไหมส่วนใหญ่ ไหมที่ใช้มาทอผ้าส่วนใหญ่จะเป็นไหมตลาดเพราะไหมจะมีเส้นสวยเสมอกันทอได้ง่ายกว่าไหมที่เลี้ยงเองจะทำยากขั้นตอนในการผลิตเส้นไหมก็ใช้เวลานาน
         แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคาระห์ข้อมูลพบว่าชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรในหน้าแล้ง ไฟฟ้าตามถนนหนทางต่าง ๆ ก็ไม่มี นำมาซึ่งความยากลำบากในการเดินทางไปมาและความไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน
         ผลจากการเก็บข้อมูลแบฟอร์ม02 พบว่าชาวบ้านในชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและได้ป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยสบูบ่อยๆ ล้างมือด้วยแอลกฮอล การสวมหน้ากากอนามัย และ การใช้ช้อนกลางในการประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ค่อนชอบออกกำลังกายเนื่องจากลักษณะการทำงานและอาชีพ และประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพคนในชุมชนต่อไป

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา
      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่บ้านส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(02) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประสานงานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

      การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้งานที่ทำสำเร็จรวดเร็ว ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ความมีน้ำใจของคนในชุมชนเป็นคนใจดี

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

      ทีมงานAG01(02)มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการว่างแผนดำเนินงานต่อไป

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านโคกพงาด ผู้นำพาไปดูแหล่งน้ำของหมู่บ้าน

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านบง พบประชาวบ้านอธิบายถึงรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการพร้อมกับอธิบายการกรอกแบบฟอมร์01/02

ภาพที่ 3ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านบงให้ความรวมมือดีมาก

ภาพที่ 4 ช่วยชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านโสกดินแดงกรอกแบบฟอร์ม 01 และ 02

ภาพที่ 5 เดินสำรวจ หมู่4 บ้านบงให้แบบฟอร์ม 01 และ 02

ภาพที่ 6 เดินสำรวจตามบ้าน หมู่ 4 บ้านบง ให้แบบฟอร์ม01 และ 02

อื่นๆ

เมนู