ดิฉันนางศรัณย์พร  พลแสน  ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรทฤษฎีใหม่พบว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยการปลูกอินทผลัมในพื้นที่บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม  ชื้อขายผลผลิตที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีรายได้และเกิดความเข้มแข็ง  สำหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบ้านโนนตะคร้อมีสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรสวนสุขใจอินทผลัมเป็นสถานที่เพื่อนบ้านต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และจะมีคนแวะเวียนไปเที่ยว  ถ่ายรูป  และชื้อผลผลิตอินทผลัมในราคาไม่แพงและสดใหม่เสมอในราคากิโลกรัมละ  400 – 500   บาท  ถ้าขายในราคาส่งราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ  300 – 350  บาท  สถานที่เป็นธรรมชาติร่มรื่น  ทางเจ้าของสวนจะจัดสถานที่ถ่ายรูปและจำหน่ายสินค้า และสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ  ช่วยเพิ่มรายได้ให้ทางครอบครัวเป็นอย่างมาก  อินทผลัมจะเริ่มสุกในปลายเดือนมิถุนายนและจะเริ่มจำหน่ายได้ในเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือน สิงหาคม  อินทผลัมที่สวนแห่งนี้ จะมี 2 พันธุ์  คือ พันธุ์บาร์ฮี และ พันธุ์โคนิ  รสชาติจะหวานกรอบอร่อย

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่สวนสุขใจอินทผลัม

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่สวนสุขใจอินทผลัม

                แผนการในการดำเนินงานต่อไป

                ทีม AG01(2)  มีแผนการดำเนินงานใน  ปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 จะลงพื้นที่พัฒนาเกษตรอินทรี ร่วมกับชาวบ้าน ควบคู่กับเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านผ่านระบบ U2T  ให้ได้มากที่สุด

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่ทำความดีจิตอาสา วัดบ้านโนนสะอาด

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่ทำความดีจิตอาสา วัดบ้านโนนสะอาด

 

อื่นๆ

เมนู