ดิฉัน นางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่(กพร) ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด และลงพื้นที่ทำความดี จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

      ภาพที่ 1 ลงพื้นที่จิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดบ้านโนนสะอาด

        ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งดิฉันเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ คือ สวนสุขใจอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 รวมทั้งทำความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 2 หมู่บ้าน
         ***หมู่บ้านโนนตะคร้อ มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ สวนสุขใจอินทผลัม มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ เจ้าของสวนชื่อ คุณแม่สุคนธ์ คิ้วไธสง ผลผลิตจะสามารถจำหน่ายได้ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน ของทุกๆปี บริเวณรอบ ๆ บรรยากาศดี มีจุดถ่ายภาพมากมาย 


ภาพที่ 2, 3 สวนสุขใจอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ


ภาพที่ 4 สวนสุขใจอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

          ***และหมู่บ้านโนนสะอาด มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีจุดให้ท่องเที่ยว ดังนี้
                    1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ไหว้พระวัดเก่า) แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทร 100 ปี
                    2. วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์
                    3. แปลงหม่อนชุมชน กว่า 20 ไร่
                    4. สวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
                    5. บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ OTOP จากไม้ไผ่
                    6. บ้านทอผ้าไหม ลายโบราณ
                    7. บ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
                    8. ฟาร์มเลี้ยงวัว
                    9. บ้านมัดหมี่ลายในหลวง ร.๙
                   10. ศูนย์แปรรูปดักแด้
                   11. น้ำสมุนไพร
                  และโฮมสเตย์ ที่ชาวบ้านเรียกว่าโฮมสเตย์นี้น่ารัก น่าพัก น่านอน ซึ่งในหมู่บ้านโนนสะอาดจะมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน โฮมสเตย์ก็จะมีทั้งที่จอดรถและที่นั่งเล่น ชมวิว รับบรรยากาศที่สดชื่น 


ภาพที่ 5, 6, 7 โฮมสเตย์บ้านโนนสะอาด


ภาพที่ 8, 9 บริเวณรอบๆโฮมสเตย์บ้านโนนสะอาด

สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.​ ได้​เรียน​รู้การ​ใช้​วิถี​ชีวิต​การ​ทําอาชีพ​สร้างรายได้​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ออกไปของแต่ละหมู่บ้าน

           2​.​ ได้​เรียน​รู้ถึงกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู