1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนเมษยน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนเมษายน 2564

บทความประจำเดือนเมษยน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนเมษายน 2564

 ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01-(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-(2)
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่23-31/เดือนมีนาคมและ1-7เมษายน2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
การประสารงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 200 ครัวเรือนและนัดประธานกลุ่มวิสาหกิจปรึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชุมชนวิสาหกิจและกลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านทำการได้แก่ 1 ด้านดิติทัล digital literacy 2 ด้านภาษาอังกฤษ Language (ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว) Literacy 3  ด้านการ   เงิน Financial Literacy 4 ด้านสังคม Social Literacy

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง    5 หมู่บ้าน

การลงพื้นที่ในรอบนี้ได้ลงสำรวจสอบถามประธานกลุ่มชุมชนเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิสาหกิจชุมชนที่มีประชากรเข้าร่วมโครงการและที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโดยส่วนมากจะเป็นโครงการเลี้ยงวัวเนื้อ เช่น ชื่อโครงการโคเนื้อสร้างชาติ บ้านทุ่งบ่อโดยจะต้องจัดตั้งกลุ่มประมาณ 10 คน ถึงจะตั้งกลุ่มได้หลังจากการได้สอบถามผู้นำชุมชนบางชุมชนโดยเฉพาะหนองลุมพุคมีการตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล็กๆในหมู่บ้านโดยจัดทำลูกประคบสมุนไพรและกล้วยฉาบแต่ยังขาดวัตถุดิบและตลาดรับซื้อจึงทำให้กลุ่มที่ก่อตั้งทำบ้างไม่ทำบ้างจึงเป็นสาเหตุทำให้ไม่มีการทำต่อเนื่องและชาวชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำนาพร้อมกับทำเกษตรกรรม เช่นปลูกผักเกษตรพอเพียงพร้อมกับเกษตรแปลงใหญ่ของบางชุมชนเพื่อปลูกใว้บริโภคเองและจัดจำหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ หมู วัว ควาย เป็นต้น และบางชุมชนจะขุดบ่อเลี้ยงปลาในส่วนรายได้เสริมของชาวชุมชนมีการรับจ้างทั่วไปและทอผ้าไหมและมีบางชุมชนได้ปลูกต้นหม่อนเพื่อเอาใบและเลี้ยงตัวหม่อนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เเก่ครัวเรือนของเองโดยไม่ต้องวิ่งหาซื้อใบหม่อนตามตลาดที่ขายในราคาสูง

  ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการสำรวจพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการออกกำลังกายและบางส่วนก็ไม่ออกกำลังกายบางชุมชนยังใช้ผ้าเช็ดผัวผื่นเดียวกันและแก้วน้ำดื่นใบเดียวกันที่ได้สำรวจในบางครัวเรือนยังไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการใช้ผ้าปิดจมูก(แมส)และล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำโดยส่วนมากชาวชุมชนจะได้รับผลกระทบโควิทเฉพาะเวลาเดินทางออกนอกชุมชน เช่นไปตลาด ไปโรงพยาบาลและเดินทางไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดจึงทำให้หงุดหงิดบ้างในบางครั้ง

  ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม ยังพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปรับจ้าง ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์(เลี้ยงวัว) ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประสานไปยังผู้นำชุมชนและได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทีมงาน อ ส ม  ประจำชุมชนได้ให้ขอความร่วมมือกับทาง อ ส ม เพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ รอบนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยรอบเดือนมีนาคมนี้ได้เข้าหาชาวบ้านถึงหน้าบ้านจึงทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

   แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2564มีแผ่นข้อมมูลเพิ่มเติมทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจชุมชนพร้อมกับไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

  รูปภาพประกอบของการรายที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูของเดือนเมษยน2564

ดูการเก็บถั่วลิสง แปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

สอบถามประธานกลุ่มเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ โคเนื้อสร้างชาติ บ้านทุ่งบ่อ ตำบล บ้านคู อำเถอ นาโพธิ์

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างชาติ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที2 ตำบลบ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

แปลงหญ้าโคเนื้อสร้างชาติ บ้านทุ่งบ่อ ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

สอบถามการเลี้ยงตัวหม่อนไหมจากชาวชุมชนบ้านโนนตะคล้อ ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

เลี้ยงหมอนไหมเองเป็นการลต้นทุน บ้านโนนตะคล้อ ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัรมย์

http://www.youtube.com

อื่นๆ

เมนู