1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   ดิฉันนางสาวพัชราภรณ์ มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

รูปภาพที่ 1.อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 

รูปภาพที่ 2.ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบ

             ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

รูปภาพที่ 3.ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนภายในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ         

      ในช่วงวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01(2) เข้าพบนายก อบต. บ้านคู เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 195 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

      ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

ดิฉันได้ทำการฝึกทักษะ 1 ด้าน คือ ด้านภาษาอังกฤษ week 4 :Good health

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

รูปภาพที่ 4.ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนภายในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

 

รูปภาพที่ 5.ลงสำรวจและแจกแบบฟอร์ม การสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)  

      ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น 

      สรุปภาพรวมของอาชีพแต่ละหมู่บ้าน อันดับแรก ทำนา อันดับที่สอง เลี้ยงสัตว์ อันดับที่สาม ทอผ้า และอันดับสุดท้าย ปลูกผักสวนครัว และ ส่วนใหญ่รายได้ของแต่ละหมู่บ้านมาจากการทำนา แต่ชาวนาส่วนมากทำนาปีละ 1 ครั้ง เพราะต้องอาศัยน้ำฝน

รูปภาพที่ 6.การปลูกต้นหม่อน ใช้พันธุ์ บุรีรัมย์60 โตเร็ว ปลูกง่าย และทนแล้ง

รูปภาพที่ 7.ใบม่อน

รูปภาพที่ 8. ตัวไหม

รูปภาพที่ 9.รังไหม            

รูปภาพที่ 10. การสาวไหม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สาวหลอก

รูปภาพที่ 11. ดักแด้ที่ได้จากการสาวเอาใยไหมออกมาแล้ว            

      ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย ทำทุกขั้นตอนในการผลิตด้วยตนเอง ตั้งแต่ การเลี้ยงหนอนไหม จนหนอนไหมสร้างรังไหมห่อหุ้มตัวเอง หลังจากนั้นเอาหนอนไหมไปต้มเพื่อสาวเส้นไหมออกมา ทุกขั้นตอนชาวบ้านจะทำเองทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลง ตัวดักแด้ที่ได้จากการสาวเส้นไหม นำมาขายและแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่าง ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีในท้องถิ่น แม่บ้านในบ้านเก่าโกมีฝีมือในการมัดหมี่และทอผ้าไหมได้สวยงาม ส่วนการปลูกต้นหม่อน ใช้พันธุ์ บุรีรัมย์60 ซึ่งเป็นพันธุ์หม่อนที่ใบใหญ่ ปลูกง่าย โตเร็ว และทนแล้ง

      แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำ และไฟฟ้า ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ และระบบชลประทาน ทำให้น้ำไม่พอใช้ตลอดปี ส่วนของไฟฟ้าที่มีปัญหาคือ ชาวบ้าน อยากได้ไฟฟ้าไปใช้ในงานเกษตร เช่น ตามไร่นา ตามสวน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

       ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(2) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู