1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายพรณรงค์ บุญเกิด ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในเขตพื้นที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข โดยดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 5 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19แบบฟอร์ม 03 การประเมินภาพรวมในการพัฒนาความยากจน แบบฟอร์ม 04 การประเมินภาพรวมการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ แบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ในช่วงระหว่างวันที่ 1- 8 กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ ชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล คณะทำงาน เข้ายื่นหนังสือกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียด

          วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร  และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

จากนั้นได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 บ้านหนองตาด หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ดง หมู่ 13และบ้านเมืองกับ หมู่ 16  ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงาน AG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่ สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกระผมสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 100  ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4หมู่บ้าน

          ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน         มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทั้ง 4 หมู่บ้านมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตัวเอง ทำนาปีละครั้ง ผลผลิตที่ได้จะนำมาใช้บริโภคในครัวเรือน และทำอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ การทำไร่มันสำปะหลัง การทำไร่อ้อย ทำสวนยางพารา และมีส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีการจ้างงานในหมู่บ้านใกล้ๆกันเอง

          อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการแหล่งน้ำในการทำการเกษตร มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในปริมาณมาก เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะไม่มีน้ำเพียงพอ ทั้งต่อการเกษตรและการอุปโภค จึงมีประชาชนบางส่วนที่เจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในการเกษตร

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านเวลา การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประชาชนบางส่วนมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน และโรคความดัน เบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับผู้นำชุมชน โดยส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนจะไม่ให้ความสนใจ และไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนไว้ล่วงหน้า ทำให้เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยาก อาจเนื่องมาจากผู้นำชุมชนยังไม่มีความเข้าใจหรือไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และคณะทำงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำเอกสารมาชี้แจ้งรายละเอียดของการลงพื้นที่เพิ่มเติมให้ผู้นำชุมชนรับทราบข้อมูลเบื้องตน ซึ่งทำให้ผู้นำชุมชนรับทราบและประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายประชาชนในหมู่บ้านก่อนลงพ้นที่ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชน สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือน

 

          สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

  1. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีการประสานงานไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย
  2. การทำงานเป็นทีม ทำให้งานหนักเป็นงานเบาได้ ทุกคนรู้จักหน้าที่ และรับผิดชอบงานของตัวเองได้

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบทุกหลังคาเรือน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู