1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19และ ระบบจัดเก็บข้อมูลU2tเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

ในช่วงวันที่ 1-18  พฤษภาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02  เก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ดิฉันได้ลงสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนสะอาด และบ้านโนนตะคร้อ

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดที่ วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาดและประชุมกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวU2t

ภาพที่ 1กิจกรรมทำความดีทำความสะอาดที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

วันที่ 13 -14 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว(U2t)ที่บ้านโคกเมฆหมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อหมู่ที่ 12

         ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลและจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านคู คือ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

         จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544 สมาชิกแรกตั้ง 27 คน เงินทุน 60000บาท ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ้านคู และสมาชิกสมทบคนละ 10200 บาท รวม 479400 บาท ระยะเวลาส่งคืนภายใน 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3 /ปี ปัจจุบันมีสมาชิกมาเพิ่ม 47 คน เงินทุน 479400 คน 

         ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหมมานานสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการทอผ้าไหมขายเพื่อเป็นรายได้เสริม   ต่อมาในปี 2553 จึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเมฆ จำกัด ขึ้น โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์อำเภอพุทไธสง พร้อมด้วยสมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคกเมฆ ภายใต้การสนับสนุนของกรมหม่อนไหม เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหมวัยอ่อน การเลี้ยงไหมวัยแก่ และการผลิตเส้นไหมให้ได้ตามมาตรฐานเส้นไหมหัตถกรรมพร้อมการบริหารจัดการดักแด้ไหม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมของเกษตรกรในบริเวณแถบนี้ จนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ และยังถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวสู่ลูกหลานเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ภายในกลุ่มฯ จะมีการแบ่งงานกันทำ อย่างชัดเจนตามความชอบและความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยจะมีทั้งฝ่ายเลี้ยงไหมใบอ่อน เลี้ยงไหมใบแก่ ทอ มัด ย้อม การตลาด และบัญชี ส่วนผลิตภัณฑ์นั้น สามารถทำได้ทุกรูปแบบ ไมว่าจะเป็น เส้นไหม  ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ่นตีนแดง  ผ้ามัดหมี่เชิงแดง ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผ้าไหมเป็นหมอนสมุนไพร หมอนสามเหลี่ยม  หมอนทรงมะเฟือง หมอนทรงกระดูก และกระเป๋า เป็นงานฝีมือที่ทางกลุ่มผลิตเองทุกขั้นตอน

การตลาด

– ขายกันเอง อ.นาโพธิ์รับซื้อในราคา 2000-2500 บาท/ผืน  

– พ่อค้าทั่วไปรับซื้อในราคาประมาณ 1,500 บาท/ผืน

– ผลิตได้ 40 ผืน/ปี/คน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมมีกระบวนการทำงานอย่างไร

2.ได้เรียนรู้ว่าผ้าไหมมีกี่ประเภทและมีกี่ลวดลาย

3.ได้รู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้าง

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

ภาพที่ 2 กิจกรรมทำความดีทำความสะอาดที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

ภาพที่ 3 ประชุมกลุ่มใหญ่ที่วัดบ้านโนนสะอาด

ภาพที่ 4ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ้านโคกเมฆ

ภาพที่ 5 ทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

 

อื่นๆ

เมนู