1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันนางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่(กพร) ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)
        ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 1 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 2 ทีมงานนำเสนอจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและแผนการดำเนินงานต่อไป


ในช่วงวันที่ 8-18 มีนาคม 2564  ทีมงาน AG01(2) เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านคือ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3, บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 50 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ภาพที่ 3 ประชุมมอบหมายงาน ณ อบต.บ้านคู

ภาพที่ 4 ประชุมมอบหมายงาน ณ อบต.บ้านคู

        ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ได้ทำการฝึกทักษะในส่วนของภาษาอังกฤษ ผ่านเรียบร้อยแล้ว และจะฝึกในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป

ภาพที่ 5 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการทอเสื่อ บ้านหนองผักบุ้ง

ภาพที่ 6 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการทอผ้าไหม บ้านเก่าโก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน
         ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ อาชีพทำนา

อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว, เลี้ยงควาย, เลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นบ้าน, เลี้ยงหมู
                        การทำผ้าไหม เช่น เลี้ยงหม่อนไหม, ทอผ้าไหม
                        การเกษตร เช่น ปลูกมะเขือเทศ, ปลูกผักสวนครัว
                        การทอเสื่อและการค้าขาย เป็นต้น

        ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเก่าโก หมู่ 3 จะมีการทอผ้าไหมหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งการทอผ้าของหมู่บ้านเก่าโกยังจัดให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และต่อไปคาดว่าประธานกลุ่มทอผ้าไหมจะนำกลุ่มทอผ้าไหมไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่าการทอผ้าไหมนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเส้นไหมบ้านและเส้นไหมตลาด ซึ่งในบางครั้งทางกลุ่มทอผ้าไหมก็จะซื้อเส้นไหมจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่เลี้ยงและสาวไหมด้วยมือ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถสั่งซื้อได้ตลอด เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านจะเลี้ยงหม่อนไหมเป็นช่วง ๆ ตามฤดูกาลที่ใบหม่อนใบสวยเท่านั้น เพื่อต้องการทอผ้าไหมอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องซื้อเส้นไหมจากตลาดมาทอ

ภาพที่ 7 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมจากประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเก่าโก

ภาพที่ 8 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านเก่าโก

        แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรและมลพิษจากการเผาถ่าน-เผาขยะ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

       พบว่าชาวบ้านเก่าโกมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำ

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
           1. ชาวบ้านส่วนมากค่อยข้างไม่มีเวลามานั่งตอบแบบฟอร์มเป็นเวลานานๆ

           2. บางหลังคาเรือนมีสุนัขดุ
การแก้ไขปัญหา
           1. ดิฉันได้เข้าไปถามถึงเวลาที่ชาวบ้านในหลังคาเรือนนั้นสะดวก ซึ่งดิฉันจะระบุเวลาสอบถามข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น แจ้งชาวบ้านไปเลยว่า ดิฉันขอรบกวนเวลาแค่ 5 นาทีค่ะ
           2. รบกวนบ้านข้างๆโทรหาเจ้าของบ้านที่มีสุนัข เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.​ ได้​เรียน​รู้การ​ใช้​วิถี​ชีวิต​การ​ทําอาชีพ​สร้างรายได้​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ออกไปของแต่ละหมู่บ้าน

           2​.​ ได้​เรียน​รู้​วิธี​การ​เลี้ยง​โคต้นน้ำ
           3.​ ได้​เรียน​รู้ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดีมากๆ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ เมษายน​ 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่​เก็บ​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​ใน​พื้นที่​บ้าน​บง​

หมู่​ที่​ 4 และเก็บข้อมูลกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน และที่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน ไป​กับ​การ​วิ​เคราะห์ ข้อ​มูล​ และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

ภาพที่ 9 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านเก่าโก

ภาพที่ 10 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านเก่าโก

ภาพที่ 11 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านเก่าโก

ภาพที่ 12 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบ้านเก่าโก

อื่นๆ

เมนู