1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านตูมใหญ่ บ้านประคำดง บ้านโคกสำราญ บ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านตูมใหญ่ บ้านประคำดง บ้านโคกสำราญ บ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      กระผม นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านประคำดง หมู่ 11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15  และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม  3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่

     กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

 • ในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม-เมษายน
 • ในช่วงวันที่ 8-9  มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านประคำดง หมู่ 11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15  และบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความสะดวกเพื่อประหยัดเวลา  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
 • ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะทำงานเข้าพบเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง เพื่อของความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในตำบลตูมใหญ่
 • ในช่วงวันที่ 11-16 มีนาคม  2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลต่อในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านประคำดง หมู่ 11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15  และบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความสะดวกเพื่อประหยัดเวลา  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
 • ในช่วงวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

     ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน กระผมสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 120  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำกลุ่มร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม

     ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานจนครบทั้ง 24 ชั่วโมงแล้ว และอีก 3 ทักษะ กระผมจะดำเนินการอบรมให้ครบทุกทักษะภายในระยะเวลาที่กำหนด

      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

            ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่ามีอาชีพหลัก คือ ทำนา  อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่ การเลี้ยงหม่อนไหม การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านหนองบัว โดดเด่น เรื่อง  การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง         

            แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงทำให้มีบางส่วนที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

      ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19     

            ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

     ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

            ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม  พบปัญหาด้านการประสานงานกับ อบต. เนื่องจากคณะทำงาน AG01(1) ต้องการขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้าน แต่ที่ อบต. ตูมใหญ่ มีข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้าน ไม่ครบตามต้องการ คณะทำงาน AG01(1) จึงแก้ไขปัญหา โดยการทำหนังสือเอกสารราชการไปที่ว่าการอำเภอคูเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านที่เป็นจริงมากที่สุด

     สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชน
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชน
 • ได้เรียนรู้การถึงวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
 • ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่น

     แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน
 • นำข้อมูลความต้องการของชุมชนที่ได้มาจัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา
 • จัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนจำนวน 2 ครั้ง

อื่นๆ

เมนู