1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวอุปนันท์ ตอรบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในเขตพื้นที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข โดยดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 5 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19แบบฟอร์ม 03 การประเมินภาพรวมในการพัฒนาความยากจน แบบฟอร์ม 04 การประเมินภาพรวมการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ แบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของเดือนมีนาคมโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองตาด บ้านทุ่งสว่าง บ้านเมืองกับ และบ้านกรูด

วันที่ 2-6 มีนาคม 2564 อาจาร์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวแทนคณะปฏิบัติงาน เข้าพบรองปลัด อบต.ตูมใหญ่ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรตำบลตูมใหญ่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน จากที่ว่าการอำเภอ

วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลตูมใหญ่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด

 

ตลาดชุมชนบ้านกรูด

ตลาดชุมชนบ้านกรูด

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก ที่ว่าการอำเภอ

เก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองตาด

โรงเรียนบ้านหนองตาด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ประชากรบ้านกรูดส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เนื่องจากมีคนในหมู่บ้านทำอาชีพเป็นผู้รับเหมา จึงมีการจ้างงานคนในหมู่บ้านเพื่อไปทำงานด้วย บางส่วนมีอาชีพหลักคือการทำนา เลี้ยงสัตว์ และค้าขายเป็นอาชีพเสริม ส่วนบ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองตาด บ้านทุ่งสว่าง และบ้านเมืองกับ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการสำรวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนส่วมมากให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงในพื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาดชุมชนก็ให้ความสำคัญในการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

การลงพื้นที่ในช่วงเดือนมีนาคม คณะทำงานได้มีการตั้งเป้าหมายการเก็บข้อมูลให้ครบ 100% แต่เมื่อทำการลงพื้นที่จริง ปรากฏว่าประชากรบางส่วน บางครอบครัว ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัด จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทั้งหมด

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน  2564 ดังนี้

1-8 เมษายน นำข้อมูลที่ได้จากเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชมชนนั้นๆ

9 เมษายน จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

23 เมษายน จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า

อื่นๆ

เมนู