1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1   และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 และบ้านประคำดง หมู่ 11 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                   ในช่วงวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม                                                                                                                                    ในช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2564  เข้าพบรองปลัด อบต.  ตูมใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรในตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน                                                                                                                                         ในช่วงวันที่ 8-16 มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว   หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 และบ้านประคำดง หมู่ 11 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความสะดวกเพื่อประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้ข้อมูลที่เป็นมากที่สุด                                 ในช่วงวันที่ 17-18 มีนาคม  2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ                                                                       

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 150  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานจนครบทั้ง 24 ชั่วโมงแล้ว และอีก 3 ทักษะ ดิฉันจะดำเนินการอบรมให้ครบทุกทักษะภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน                                                                                  ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่าอาชีพหลัก คือ ทำนา  มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ในประชาชนส่วนใหญ่บ้านหนองบัวพัฒนาโดดเด่น เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค และการเลี้ยงกระบือ     

       แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงทำให้มีบางส่วนที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากการทานที่ไม่เป็นเวลาบางส่วนที่มีเวลาไม่เพียงพอในการออกกำลังกาย จึงทำให้ประชาชนบางส่วนมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน และเบาหวาน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                                        ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม  พบปัญหาด้านการประสานงานกับ อบต. เนื่องจากคณะทำงาน AG01(1) ต้องการขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้าน แต่ที่ อบต ตูมใหญ่ มีข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านอยู่ไม่ครบตามต้องการ คณะทำงาน AG01(1) จึงแก้ปัญหา โดยการทำหนังสือเอกสารราชการไปที่ว่าการอำเภอคูเมือง เพื่อขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านที่เป็นจริงมากที่สุด

 

สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตูมใหญ่

 

                                    ประชุมกลุ่มย่อนคณะทำงานกลุ่ม ตูมใหญ่

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 1.        ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชน
 2.        ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 3.        ได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชน
 4.        ได้เรียนรู้การถึงวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน  

 

                                 การเลี้ยงปลาของกลุ่มวิสาหกิจ

 

                                 ลงพื้นที่่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

 

อื่นๆ

เมนู