1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านตูมใหญ่ บ้านโคกสำราญ และบ้านประคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายพงษ์เรศ จันทร์อินทร์ ประเภทประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1   และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 และบ้านประคำดง หมู่ 11 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ในช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่มได้แก่

 1. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนา บ้านหนองบัวพัฒนา หมี่ 18
 2. กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมนน้อย หมู่ที่  5
 3. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19

ในช่วงวันที่  1-11  เมษายน 2564 เข้าอบรมฝึกทักษะทั้ง 3 ด้านเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงิน

 ในช่วงวันที่ 12-16  เมษายน  2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ในช่วงวันที่ 18-19  เมษายน  2564 ทำบทความประจำเดือนเมษายนในหัวข้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กรระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาตมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่ม

       ผลจากการลงเก็บข้อมูลในกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่มพบว่า ในแต่ละชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม มีอาชีพหลัก คือ ทำนา  อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะรวมกลุ่มหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จประชาชนบ้านหนองบัวพัฒนาจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสากิจชุม กลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อทำแคบหมูและแหนมหมู  โดยจะใช้เวลาการทำในรอบปี 3-4 เดือน ซึ่งการทำแคบหมูและแหนมหมูในแต่ละครั้งจะใช้เวลาทำทั้งวันและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแคบหมูแหนมหนูของบ้านหนองบัวพัฒนาคือไม่ใส่วัตถุกันเสีย  กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกล้วยเบรกแตกซึ่งมี 2 รสชาติ คือรสแบบดั้งเดิม รสหวาน ซึ่งสมาชิกจะทำกล้วยเบรกแตกทั้งปี ทำเฉพาะเวลามีคำสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น กลุ่มวิสาหกิจตูมน้อยผ้าไทยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทอผ้าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะทำในช่วงที่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งกลุ่มทอผ้าไทยจะไม่ได้รวมกลุ่มเหมือนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนาและกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข สมาชิกจะทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่บ้านตนเอง ผ้าฝ้ายของกลุ่มตูมน้อยผ้าไทยจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านลายดั้งเดิมของหมู่บ้าน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

       ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบข่าวโควิดรอบที่ 3 เป็นอย่างดี รู้เกี่ยวกับโรคระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน

                            สำรวจกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนอบัวพัฒนา

 

                             สำรวจกลุ่มวิสหกิจบ้านตูมน้อย

 ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

             ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจในช่วงเดือนเมษายน พบปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่ม เนื่องจากคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ประชุมกลุ่มย่อยและนัดหมายกลุ่มวิสาหกิจในระยะเวลากระชันชิดส่งผลให้ กลุ่มวิสาหกิจเตรียมความพร้อมไม่ทัน  จึงแก้ปัญหา โดยการนัดหมายอีกครั้ง เพื่อลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด

                      สำรวจกลุ่มวิสาหกิจ ภายใชุมชน ตำบลตูมใหญ่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เห็นถึงกระบวนการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจในแต่ละกลุ่ม
 • ได้ทราบปัญหาการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่มี เดือน มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

 

อื่นๆ

เมนู