1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันนางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่(กพร) ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12, และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และลงพื้นที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมกับสำรวจโคกหนองนา

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ภาพที่ 1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการ

        ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ และเข้าพบผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01, 02 ดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 40 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนเมษายน

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่กลุ่มหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่กลุ่มเห็ดนางฟ้า บ้านโสกดินแดง

ภาพที่ 5 ลงพื้นที่โคกหนองนา บ้านบง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้ทำการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และด้านสังคม เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินนการในด้านการเงินไปแล้ว 5 ชม.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน
         ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ อาชีพทำนา

อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค, เลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นบ้าน
                        การทำผ้าไหม เช่น เลี้ยงหม่อนไหม, ทอผ้าไหม
                        การเกษตร เช่น ปลูกผักอินทรีปลอดสารพิษ, ปลูกผักสวนครัว
                        และการค้าขาย เป็นต้น

ภาพที่ 6 ลงพื้นที่กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

        ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่โนนสะอาด หมู่ 13 จะมีการปลูกผักกินและขาย ซึ่งชาวบ้านจะมีกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ จะทำในช่วงเดือน พศจิกายน-มีนาคม แต่มีสมาชิกบางคนก็ทำตลอดปีเพื่อจำหน่าย ชนิดของผักก็จะมี เช่น สลัด(ซึ่งสลัดก็จะมีประมาณ 9 ชนิด), บร็อกโคลี่, กะหล่ำปี, ผักกาดขาว, หัวไชเท้า, แคร์รอท, ผักบุ้งจีน, คะน้า, กวางตุ้ง, ผักชีไทยผักชีลาว, ผักชีฝรั่ง, โหระพา, พริกชี้ฟ้า, พริกขี้หนูหอม, มะเขือเปราะ, มะเขือเทศ, กะเพรา, แมงลัก, สาระแหน่, ข้าวโพด, ถั่วฝักยาว, ถั่วลิสงหรือถั่วดิน เป็นต้น  ซึ่งการจำหน่ายของกลุ่มคือ สมาชิกในกลุ่มจะนำออกไปจำหน่ายเองและมีพ่อค้ามารับ

ภาพที่ 7 ลงพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

ภาพที่ 8 ลงพื้นที่หนองน้ำบ้านโนนสะอาด

      แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรยังไม่เพียงพอ 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

       พบว่าชาวบ้านโนนสะอาดมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำ

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
           1. ชาวบ้านส่วนมากค่อยข้างไม่มีเวลามานั่งตอบแบบฟอร์มเป็นเวลานานๆ

           2. บางหลังคาเรือนมีสุนัขดุ
การแก้ไขปัญหา
           1. ดิฉันได้เข้าไปถามถึงเวลาที่ชาวบ้านในหลังคาเรือนนั้นสะดวก ซึ่งดิฉันจะระบุเวลาสอบถามข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น แจ้งชาวบ้านไปเลยว่า ดิฉันขอรบกวนเวลาแค่ 5 นาทีค่ะ
           2. ตะโกนเรียกเจ้าของบ้านเสียงดังขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.​ ได้​เรียน​รู้การ​ใช้​วิถี​ชีวิต​การ​ทําอาชีพ​สร้างรายได้​ที่​แตก​ต่าง​กัน​ออกไปของแต่ละหมู่บ้าน

           2​.​ ได้​เรียน​รู้​วิธี​การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
           3.​ ได้​เรียน​รู้ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโคกหนองนาที่ดีมากๆ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ พฤษภาคม​ 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่
กลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน/ที่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสำรวจพื้นที่โคกหนองนาโมเดล ไป​กับ​การ​วิ​เคราะห์ ข้อ​มูล​ และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

ภาพที่ 9 ลงพื้นที่บ้านบง

ภาพที่ 10 ลงพื้นที่บ้านบง

AG01(2) สำรวจผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลบ้านคู ประจำเดือนเมษายน 2564 – YouTube

อื่นๆ

เมนู