1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทำวีดีโอ ณ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทำสื่อวีดีโอ และสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน  บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และถ่ายทำวีดีโอสื่อเพื่อนำเสนอ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ทีมงานตำบลบ้านคูAG01(2)และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงไปทำการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านโนนสะอาด เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนตะคร้อและบ้านโคกเมฆ เรื่องการทอผ้าไหม  พร้อมทั้งถ่ายทำวีดีโอ

รูปภาพที่ 1. ทีมงานตำบลบ้านคูAG01(2)ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้นำกลุ่มทอผ้าไหมและอาจารย์ประจำหลักสูตร

รูปภาพที่ 2. พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ในช่วงวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ลงไปถ่ายวีดีโอสำรวจพื้นที่ บ้านบง เรื่องโคกหนองนาโมเดล เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

รูปภาพที่ 3. พูดคุยกับผู้นำกลุ่ม การทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ

ในช่วงวันที่ 6-8 เมษายน 2564  ทีมงานที่ได้รับผิดชอบ ได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ  5  หมู่บ้านคือ บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบและเก็บข้อมูลให้ได้ทุกครัวเรือน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะทั้ง 3ด้าน ครบ 20 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล ส่วนด้านการเงิน  กระผมจะรีบดำเนินการอบรมทักษะด้านการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน 

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำ และไฟฟ้า ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ และระบบชลประทาน ทำให้น้ำไม่พอใช้ตลอดปี ส่วนของไฟฟ้าที่มีปัญหาคือ ชาวบ้าน อยากได้ไฟฟ้าไปใช้ในงานเกษตร เช่น ตามไร่นา ตามสวน

รูปภาพที่ 4. ลงพื้นที่สำรวจแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 

     ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(2) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

                         

รูปภาพที่ 5. ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

    ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู