1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายบารมี พันธ์ศรี ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลได้แก่ ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลอีก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่1 บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่6  บ้านประคำดง หมู่ที่11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่15 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18 โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตร ทักษะด้าน Social Literacy  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning) และ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Digital Literacy (TDGA e-Learning)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

    ในช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2564   ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าพบผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่

     ในช่วงวันที่  24 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงความถึงความต้องการและปัญหาในด้านการผลิตรวมไปถึงด้านการตลาดของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

     ในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยแบ่งกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด ทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ  หมู่บ้านคือ5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่1 บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่6  บ้านประคำดง หมู่ที่11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่15 บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18   ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

   ในช่วงวันที่  4-8 เมษายน 2564 อบรมฝึกทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงิน

ในช่วงวันที่ 9-14 เมษายน  2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตร ทักษะด้าน Social Literacy  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning) และ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Digital Literacy (TDGA e-Learning)

 

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ ทำนา การทำไร่อ้อย ไร่มัน อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพที่เป็นจุดเด่นคือ การทำนาและทำไร่อ้อยเป็นรายได้หลัก  แต่ยังมีสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เช่น  การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก การทำกล้วยฉาบ เป็นต้น และยังการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 กลุ่มคือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม ยังคงมีปัญหาในการผลิต เช่น ต้นทุนสูง วัตถุดิบขาดแคลน และยังขาดความรู้ทางด้านการตลาด

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการน้ำ แหล่งน้ำ น้ำเสีย และน้ำอุปโภคบริโภคยังไม่สะอาดมากพอ และปัญหาด้านสังคมที่มีปัญหาอย่างมากคือ ปัญหาความยากจน

ผลการสำรวจการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

         ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการในแบบสำรวจเพิ่มมาอีก จำนวน 96 ชุด  ของหมู่บ้านโคกสำราญ โดยได้ผลดังนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนเมษายนในช่วงนี้ เป็นไปได้ยากต้องป้องกันระมัดระวังตัวเองพอสมควรเนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบที่3 โดยต้อเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงหน้าร้อนยากลำบากต่อการลงพื้นที่ และยังพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ทำการเกษตร ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูลมากพอและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการเก็บข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องทำงานล่าช้าโดยกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อให้ประกาศนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้ แผนการในการดำเนินงานต่อไป

         ทีม AG01(1) มีแผนการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2564

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

สิ่งที่ได้ในการทำงานเดือนเมษายน

   ได้ความรู้ในการอบรมทักษะด้านต่างๆ อาทิ สังคม และดิจิตอล ได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น เรียนรู้วิธีประสานทางออนไลน์เนื่องจากโควิดระบาดรอบที่3

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู