ข้าพเจ้า นายดุสิต   จันทโยธา ประเภท ประชาชนทั่วไป ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมลงพื้นที่พบปะผู้ใหญ่บ้านและท่านกำนันทั้ง10หมู่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่7-16 เดือนเมษยน 2564 เวลา 9:30น.
ณ อบต.ศรีสว่าง,บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสว่าง บ.หัวขัว บ.เมืองน้อย และทั้งหมดในต.ศรีสว่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ อาชีพเด่นในแต่ละหมู่บ้าน

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปลงพื้นที่ หมู่บ้านสว่าง บ.หัวขัว บ.เมืองน้อย และทั้งหมดในต.ศรีสว่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ อาชีพเด่นในแต่ละหมู่บ้าน

โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ท่านผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทอผ้าไหม ทำเสื่อ จักสาน การทำการเกษตรปลูกข้าว ปลูกผัก ข้าวโพด หญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน ยกตัวอย่างบ้านเมืองน้อยมีการทอผ้าไหมส่วนมากแทบทุกหลัง ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ การซื้อเส้นไหมมาทอเป็นส่วนมาก รุะบุ ปัญหา บางบ้านตอนนี้ไม่พบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้ว ทำให้การทอผ้าไหมต้องซื้อไหมสำเร็จจากโรงงานทำเส้นไหมหรือจากการสั่งซื้อจากกลุ่มทอผ้าแทนการสาวไหมเอง ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเชิญผู้ใหญ่บ้านชี้แจงร่วมการเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านที่น่าสนใจ ณ.ห้องประชุมอบต.ศรีสว่าง

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู