ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ารปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ชุมชน ณ วัดบ้านหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในขณะนั้นทางวัดได้มีการก่อสร้างโรงครัว การทำนุบำรุงโบสถ์ และปรับปรุงทัศนียภาพภายในวัด ดังนั้นทางอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานและทีมปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาทัศนียภาพในวัดบ้านหนองเพชรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ทูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว และที่ตักขยะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

ในการพัฒนาทัศนียภาพภายในวัดครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันนำอุปกรณ์ที่เตรียมมา คือ ท่อ กับ ตาข่าย นำมาประกอบกันเป็นคอกเพื่อใช้สำหรับเป็นคอกปุ๋ยหมักจากใบไม้ที่ร่วงเป็นจำนวนมากนำมาผสมกับปุ๋ยคอก เพื่อเป็นการลดการเผาและยังสามารถนำปุ๋ยที่ได้จากการหมักไปใส่ต้นไม้บริเวณวัดได้อีกด้วย

บริเวณลานวัดที่มีใบไม้ร่วงเป็นจำนวนมาก ผู้ปฏิบัติงานจึงได้กวาดใบไม้ที่ร่วงขนไปใส่ในคอกปุ๋ยหมัก เพื่อให้บริเวณวัดดูสะอาดตา

ต้นไม้ที่รกชันบริเวณหน้าฐานพระก็ทำการตัดแต่งกิ่งให้เป็นระเบียบ

นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนช่วยกันขุดและขนย้ายดินมายังบริเวรพื้นที่ว่างหน้าโบสถ์เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นเข็มและต้นไม้อื่น ๆ ที่ได้เตรียมมา

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณวัดไปในทิศทางที่ดี ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคนและคนในชุมชน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมพัฒนาศูนย์ร่วมจิตรใจของคนในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู