ข้าพเจ้านายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการประชุมผลการดำเนินงานสำรวจข้อมูลชุมชน โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลทั้งหมด 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์มาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จุดเด่นของหมู่บ้าน
  2. ความต้องการของหมู่บ้าน
  3. ปัญหาของหมู่บ้าน
  4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผลการดำเนินงานพบว่า ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีจุดเด่นของตำบลคือ การทอผ้าไหมและจำหน่ายผ้าไหม และการประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกผักขาย และเลี้ยงสัตว์

ความต้องการของคนในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีการสร้างอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ปัญหาในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และการจำหน่ายผ้าไหมยังขาดตลาดรองรับการซื้อ-ขาย

 

อื่นๆ

เมนู