ข้าพเจ้านางสาวจุฬาลักษณ์ เจือรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากวันที่ 16-17 มีนาคม ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่น ๆ รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลบัวทอง เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูล และพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาและหาจุดพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมกันโดยการเขียนออกมาในรูปแบบผังความคิด และถ่ายทอดโดยการนำเสนอให้ผู้ดำเนินงานและคณะอาจารย์ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือ บ้านสวายสอ หมู่ 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  โดยมีการวิเคราะห์ 4 ประเด็น ดังนี้

  • จุดเด่นของชุมชน
  • ปัญหาของชุมชน
  • ความต้องการของชุมชน
  • ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ต้องการเสนอให้กับชุมชนนั้น ๆ

 

อาชีพของหมู่บ้านสวายสอ หมู่  1 ส่วนใหญ่อาชีพหลักคือทำนา อาชีพรองเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนกับงานราชการ อาชีพรองลงมาอีกจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ของคนในชุมชน ส่วนอาชีพที่มีให้เห็นอยู่น้อยแล้วในปัจจุบันยากที่จะมีคนสานต่อในชุมชนคือการจักรสานที่มีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเพียงสองท่านเท่านั้นที่ยังสานต่อ

แหล่งนํ้าบ้านสวายสอ หมู่ 1 มี 2 แห่ง

  • สระหนองบัวทอง
  • สระกลางหมู่บ้านสวายสอ

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 264  ครัวเรือน

ชาย 455 คน หญิง 435 คน

รวมทั้งหมด 890 คน

ปัญหาในชุมชน คือ ยาเสพติด และวัยรุ่นขับรถเสียงดังในชุมชน การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร น้ำประปาที่ไม่ค่อยไหลในยามหน้าแล้ง ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่ ขาดแคลนอาชีพที่ยั่งยืน ภาวะการว่างงาน มีหนี้สินในครัวเรือนจำนวนมาก และความยากจนในชุมชน

สิ่งที่ชุมชนต้องการ  คือ มีถังขยะให้กับทุกบ้าน ต้องการไฟฟ้าในบริเวณที่ยังขาดแคลน ต้องการให้อบรมทักษะอาชีพทางการเกษตร และทักษะอาชีพด้านอื่นๆ พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ต้องการพื้นที่ทำกินในการทำการเกษตร

ในอนาคตชุมชนจะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นคือ พุทธมณฑลพระใหญ่ ที่อยู่ใกล้พื้นที่หลายหมู่บ้านในตำบลบัวทอง และติดพื้นที่บ้านสวายสอด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าได้ทำการสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้ทางกลุ่มเก็บรวบรวม และจะทำการพัฒนาและยกระดับจุดเด่นของชุมชนในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู