1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16  เดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมระดมความคิดวิเคราะหืแผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา การทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์เช่น กุ้ง ปลา มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือมีข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ การหาเมล็ดพันธ์ข้าว ปัญหาขาดแคลนเม็ลดพันธ์ที่ดี และค่าอาหารกุ้งและค่าไฟในการปั่นน้ำและการตลาดกุ้งเพื่อจำหน่าย
จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี (แหล่งน้ำหนองม่วง สำหรับการอุปโภคของคนในชุม มีศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านคือ นายสมหมาย จันทร์ธเนศ เป็นหมอทำขวัญพิธีกรรมด้านประเพณีสำหรับคนในพื้นที่)
โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู