โครงการยกระดับพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหินตั้ง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้พูดคุยสอบถามชาวบ้านใชุมชน โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหินตั้งในการออกสำรวจ ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการพูดคุยสอบถามพบว่า บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 10 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เดิมทีคือหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ซึ่งภายหลังได้แยกหมู่บ้านออกมา ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าและถนนคอนกรีตล้อมรอบ มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมู่บ้านคือหินตั้งเเละพ่อปู่ ประชากรมีอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ( ทำนา) หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีการปลูกผักและเพาะปลูกข้าวโพดเพื่อการบริโภครวมไปถึงค้าขายภายในชุมชน เเละเพื่อนำต้นข้าวโพดไปเป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงภายในหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้หมู่บ้านหินตั้งยังมีโครงการเสริมคือการทอผ้าไหม รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 80% ประกอบอาชีพที่หมู่บ้าน และ 20% ประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 2 คน ประกอบไปด้วยปราชญ์ทางด้านผ้าไหม(ออกแบบลายมัดหมี่) และด้านการจักรสาน ปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือน้ำเสียจากภายในหมู่บ้านไหลไปรวมกันที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ จึงอยากจะให้มีการส่งเสริมการทำธนาคารน้ำใต้ดินของชาวบ้านที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย

 

 

อื่นๆ

เมนู