ข้าพเจ้านางสาวสุนิสา วันทุมมา ประเภทประชาชนทั่วไป ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG01-(01)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 8-15 เดือนกุมภาพันธ์2564 เวลา 09.00-18.00น. ณ.หมู่13บ้านศรีอุดม ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่13 บ้านศรีอุดม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา

ชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามคนในชุมชนถึงความเป็นอยู่ และอาชีพของแต่ละคนในชุมชน จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทอเสื่อ ทำเสื่อขาย ร่วมทั้งทำวิกผมส่งโรงงาน เป็นส่วนใหญ่

โดยได้พูดคุยกับ นาย คมขัน โทนพินธ์ ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู