ข้าพเจ้านายมารุต เนตรวิลา ประเภทประชาชนทั่วไป ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG01-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 8-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-18.00น. ณ.หมู่ที่9 บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่9 บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา

ชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปขออนุญาตผู้นำชุมชน  เพื่อเข้าไปขออนุญาติกรอกแบบสอบถามรายละเอียดอาชีพของคนในหมู่บ้าน  โดยส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงวัว ทอผ้า อาชีพทำนา และอาชีพรับจ้างทั่วไป

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู