1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. สำรวจวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา (เพิ่มเติม) บ้านหัวขัว หมู่6/บ้านหนองม่วง หมู่3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สำรวจวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา (เพิ่มเติม) บ้านหัวขัว หมู่6/บ้านหนองม่วง หมู่3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การประกอบสัมมาชีพในชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวเยาวรัตน์  วรรณวิจิตร ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 7-12 เดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หมู่6 บ้านหัวขัว และหมู่3 บ้านหนองม่วง

                 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านณ หมู่6บ้านหัวขัว และหมู่ 3 บ้านหนองม่วง. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม01 เพิ่มเติมได้เป็นจำนวน 30 ครัวเรือน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 วัน

                จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ในชุมชนบ้าน ณ หมู่6 บ้านหัวขัว และหมุ่3 บ้านหนองม่วง โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล นายสุพจน์ เลไธสง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา การทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์เช่น กุ้ง ปลา มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือมีข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ การหาเมล็ดพันธ์ข้าว ปัญหาขาดแคลนเม็ลดพันธ์ที่ดี และค่าอาหารกุ้งและค่าไฟในการปั่นน้ำและการตลาดกุ้งเพื่อจำหน่าย
               จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี (แหล่งน้ำหนองม่วง สำหรับการอุปโภคของคนในชุม มีศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านคือ นายสมหมาย จันทร์ธเนศ เป็นหมอทำขวัญพิธีกรรมด้านประเพณีสำหรับคนในพื้นที่)
               โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู