1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. เดินทางสำรวจวิถีชีวิตและสัมมาชีพ (เพิ่มเติม) บ้านหัวขัว หมู่6 /บ้านหนองม่วง หมู่3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เดินทางสำรวจวิถีชีวิตและสัมมาชีพ (เพิ่มเติม) บ้านหัวขัว หมู่6 /บ้านหนองม่วง หมู่3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การประกอบสัมมาชีพ

ข้าพเจ้า นางสาวพัฒน์นรี  วรรณวิจิตร ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 7-12 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่6 บ้านหัวขัว และหมู่3 บ้านหนองม่วง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้าน ณ หมู่6บ้านหัวขัว และหมุ่3บ้านหนองม่วง. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม01 เพิ่มเติมได้เป็นจำนวน 30 ครัวเรือน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 วัน

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ในชุมชนบ้าน ณ หมู่6 บ้านหัวขัว และหมุ่3 บ้านหนองม่วง โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลพบว่า หมู่3 บ้านหนองม่วง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีทั้งหมด 42 หลังคลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา และอาชีพเสริมคือ ทอผ้าไหมมัดหมี่และ ทอค่าแรง       มีวัด 1 แห่ง ป่าชุมชน 1 แห่ง มีหนองนํ้า 1 แห่ง มีโรงเรียนซึ่งเรียนทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีบ่อนํ้าบาดาล 1 บ่อ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัญหาหลัก คือบ่อนํ้าที่กักเก็บไว้ใช้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

บ้านหัวขัว หมู่ 6 มีอาชีพหลักทำนา ช่วงเว้นจากทำนาจะมีกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมจะมีนายทุนนำไหมมามัดหมี่และทอค่าแรงคิดเป็นเมตรแล้วแต่ความยาวแต่ละครั้งและเก็บเกี่ยวต้นกกต้นผือเพื่อทอเสื่อเป็นบางส่วนขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกลัเคียง        ในหมู่บ้านยังมีบ่อกุ้งขนาดใหญ่ 4 เจ้า เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกามซึ่งการเลี้ยงกุ้งค่อนข้างใช้ทุนเยอะค่าหัวอาหารกุ้งค่อนข้างแพงและใช้ไฟฟ้าในการปั่นไฟซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ จึงมีคนส่วนน้อยที่ทำอาชีพนี้ ในหมู่บ้านมีบ่อเก็บน้ำ 2 บ่อ คือหนองแปนและหนองแวง มีบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ มีถนนคอนกรีตล้อมรอบหมู่บ้าน ไฟฟ้าเข้าถึงทุกจุด มีห้วยลำพังชูเป็นสายน้ำหลักในการทำเกษตร  มีวัดธรรมประดิษฐ์และศาลพ่อปู่เป็นที่เคารพของหมู่บ้าน

โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู