ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านเมืองน้อย สำรวจข้อมูลด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชสวน ได้แก่  ขนุน ต้นมะม่วง ลำไย พืชในป่า ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นไผ่ ต้นสัก พืชที่อยู่ผิวน้ำ เช่น ผักตบชวา  ผักบุ้ง ผักกระเฉด และได้สำรวจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ เป็ด หมู วัวและกระบือ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีหลายเมนู เช่น แกงไข่มดแดงใส่ปลาช่อน ลาบไข่มดแดง แกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงหอยขม ส่วนด้านเกษตรกรในท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นจักสาน กล่องข้าว กระติบ สานหวดนึ่งข้าวเหนียว ตะกร้า กระด้ง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนบ้านเมืองน้อยเป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู