หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านาย สุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภทนักศึกษา AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่16 มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะได้มีการนัดหมายทางกลุ่มมาวิเคราะห์งานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

• จุดเด่นของหมู่บ้าน

• ความต้องการของหมู่บ้าน

• ปัญหาของหมู่บ้าน

• ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เมื่อนำเสนอได้พบว่าพื้นที่ในตำบลบัวทองมีจุดเด่นคือประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวน หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

ปัญหาที่พบเป็นอันดับเเรกก็คือ ความยากจน ปัญหาเรื่องขยะที่ต้องจัดการเอง ผลที่ตามมาก็คือมลภาวะทางอากาศ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่กระจายไม่เพียงพอ ปัญหายาเสพติด และการว่างงาน เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้รับฟังจากเพื่อนๆสมาชิกถึง จุดเด่น ปัญหาเเต่ละหมู่บ้าน ได้เเลกก็เปลี่ยนถึงหมู่บ้านของเเต่ละคนที่ได้รับผิดชอบมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้าง พยายามดึงออกมาให้มากที่สุด

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ทุกคนร่วมมือกันอย่างดีเเละอาจารย์ที่พยายามพูดคุยสอบถามกับทุกคนอยู่ตลอด

อื่นๆ

เมนู