ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย คือบ้านตะเคียน หมู่ 4 และบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน ซึ่งข้าเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ อันได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จุดเด่อของชุมชน ความต้องการของคนในชุมชน และ เรื่องเสนแนะอื่น ๆ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลของบ้านตะเคียน และบ้านสุขสวัสดิ์ มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บ้านตะเคียน หมู่ 4

-ปัญหาเกิดขึ้นในบ้านตะเคียน คือ แสงสว่างบนถนนไม่เพียงพอ ความยากจน  และการทิ้งขยะ

-จุดเด่นของบ้านตะเคียน คือ มีการทอผ้าไหม ทำการเกษตร

-ความต้องการของคนในบ้านตะเคียน คือ ติดตั้งไฟบนถนน ถังขยะตามจุดต่าง ๆ

-เรื่องเสนแนะอื่น ๆ คือ การส่งเสริมอาชีพ

บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14

-ปัญหาเกิดขึ้นในบ้านสุขสวัสดิ์ คือ หนี้สินและความยากจน การทิ้งขยะ และการระบายน้ำไม่ดี

-จุดเด่นของบ้านสุขสวัสดิ์ คือ การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกผัก

-ความต้องการของคนในบ้านสุขสวัสดิ์ คือ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

-เรื่องเสนแนะอื่น ๆ คือ ทำท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจทำให้ทราบว่าหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ทีใกล้เคียงกัน คือมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม และต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสืบต่อไป

 

วิดีทัศน์สรุปการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู