ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 2 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 4 บ้านตะเคียน และ หมู่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมชุมชน ซึ่งข้าเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ อันได้แก่ ปัญหาที่เกิดในชุมชน จุดเด่นของชุมชน ความต้องการของคนในชุมชน และเรื่องเสอนแนะอื่นๆ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลของบ้านตะเคียน และบ้านสุขสวัสดิ์ มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังนี้
บ้านตะเคียน หมู่ 4
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตะเคียน
-แสงสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอทำให้การเดินทางในตอนกลางคืนเกิดความลำบาก และอันตราย
-ปัญหาของความยากจนเนื่องจากรายได้ที่ได้รับน้อยกว่ารายจ่ายจึงทำให้มีการกู้ยืม
-การทิ้งขยะไม่เป็นที่เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะและถังขยะ
จุดเด่นของบ้านตะเคียน
-มีการทอผ้าไหมและเลี้ยงไหม
-มีการทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน และปลูกข้าวโพด ถั่วดิน ถั่วฝักยาว ฝักทอง ในเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ความต้องการของคนบ้านตะเคียน
-ติดตั้งไฟฟฟ้าบริเวณท้องถนน
-มีถังขยะตามจุดต่างๆ
เรื่องเสนอแนะอื่นๆ
-การส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์
-ปัญหาการระบายน้ำถ้าหากมีฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ
-ปัญหาของความยากจนเนื่องจากรายได้ที่ได้รับน้อยกว่ารายจ่ายจึงทำให้มีการกู้ยืม
-การทิ้งขยะไม่เป็นที่เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะและถังขยะ
จุดเด่นของบ้านสุขสวัสดิ์
-มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ไก่
-มีการทำการเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว
ความต้องการของคนสุขสวัสดิ์
-มีการขุดลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
-มีถังขยะตามจุดต่างๆ
เรื่องเสนอแนะอื่นๆ
-การส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม
-การอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจทำให้ทราบว่าหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ทีใกล้เคียงกัน คือมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม และต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสืบต่อไป

วิดีทัศน์สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู