ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย คือ บ้านหนองสรวง หมู่ 6  วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชุมชน ซึ่งข้าเจ้าได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
  • จุดเด่นของชุมชน
  • ความต้องการของคนในชุมชน
  • อาชีพของคนในชุมชน

?️ ประชาการ บ้านหนองสรวง หมู่ 6

?‍?‍?‍? จำนวนประชากร 521 คน

? ชาย  249 คน   ? หญิง 272

? จำนวนครัวเรือน 144 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลของบ้านหนองสรวง หมู่ 6 มาทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บ้านหนองสรวง หมู่ 6

– ปัญหาเกิดขึ้นใน บ้านหนองสรวง คือ แสงสว่างไม่เพียงพอ ความยากจน  การขยะในชุมชน การสัญจรเสียงดัง ขาดแคลนน้ำสะอาด

– จุดเด่นของ บ้านหนองสรวง คือ ทอเสื่อกก สานเปล วัดหนองสรวง ป่าไม้ชุมชน

-ความต้องการของคนใน บ้านหนองสรวง คือ แสงสว่างในชุมชน ถังขยะในชุมชน มีงานทำสร้างอาชีพ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์

– อาชีพของคนในชุมชน บ้านหนองสรวง คือ ทำการเกษตร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ทอเสื่อกก สานเปล เป็นต้น

วิดีทัศน์สรุปการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู