1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
 4. วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมวางแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมวางแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวเมธาวี จิตไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากวันที่ 16-17 มีนาคม ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่น ๆ รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลนาโพธิ์ เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูล และพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาและหาจุดพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมกัน โดยมีการวิเคราะห์ 4 ประเด็น ดังนี้

 1. จุดเด่นของชุมชน
 2. ปัญหาของชุมชน
 3. ความต้องการของชุมชน
 4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ต้องการเสนอให้กับชุมชนนั้น ๆ

โดยการเขียนออกมาในรูปแบบผังความคิด และถ่ายทอดโดยการนำเสนอให้ผู้ดำเนินงานและคณะอาจารย์ฟัง ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามนั้น ได้แก่ บ้านหนองต่อ บ้านโศกกะฐิน และบ้านหนองหญ้ารังกา ต่างมีปัญหาที่คล้าย ๆ กัน เนื่องจากบริบทของหมู่บ้านไม่ได้แตกต่างกันมาก และมีอาณาเขตติดต่อกันทั้ง 3 หมู่บ้าน ปัญหามีดังนี้

 1. ปัญหาหนี้สิน
 2. ปัญหาการขาดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
 3. ปัญหาความแห้งแล้ง ทำให้ทำการเกษตรได้ไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร
 4. ปัญหาการตลาดที่ตองผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า
 5. ปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัย

ข้าพเจ้าได้ทำการสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้ทางกลุ่มเก็บรวบรวม และจะทำการพัฒนาและยกระดับจุดเด่นของชุมชนในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู