ข้าพเจ้านางสาว พัฒน์นรี วรรณวิจิตร ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานใน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในครั้งนี้นางสาว พัฒน์นรี วรรณวิจิตร ในช่วงของการทำงานเดือนนี้อยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานกับบัณฑิตจบใหม่ทำให้ตัวของข้าพเจ้าได้เห็นถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านใน ตำบลศรีสว่างทั้ง 10 หมู่ ส่วนใหญ่ ต.ศรีสว่าง มีการทอผ้าไหมและส่งขายให้ทางร้านแต่มีเสียงสะท้อนความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้านว่าต้องการตลาดในการส่งออกผ้าไหม

การปฏิบัติงานในวันที่1-4 เดือนเมษายน 2564 ได้มีการเก็บภาพเพิ่มเติมและรวบร่วมข้อมูลเพิ่มเติมในการลงบทความ วันที่5-8 เดือนเมษายน 2564 รวบรวมข้อมูลทัง10หมู่บ้านและร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้านเพื่อมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อใช้ในการปฏิบัตงานในการพัฒนาสัมมาชีพหรืออาชีพอื่นๆ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับการท้องเที่ยวเดือนนี้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู