1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชนและกิจกรรมประชาคม ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7-8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชนและกิจกรรมประชาคม ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7-8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ต.ศรีสว่าง  ณ ห้องประชุม อบต ต. ศรีสว่าง ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันระดมความคิดกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต ศรีสว่าง โดยนำเสนอข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่บ้านสงเเดง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์  ให้กับผู้นำชุมชนได้ฟังและร่วมเสนอแนะแนวคิดร่วมกัน เช่น จุดเด่นของหมู่บ้าน ความต้องการของชุมชน ข้อมูลต่างๆ รวมถึงบริบททั่วไปของหมู่บ้าน เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลภาพรวม เเละนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีสว่างต่อไป

อื่นๆ

เมนู