การปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กระผม นายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเหมือนวันเริ่มงานวันแรกของการทำงานได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทำงานทั้งอำเภอนาโพธิ์ที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ฟังการชี้แจงและการมอบหมายงาน หน้าที่ ของผู้ทำงานแต่ละกลุ่มจากอาจารย์ประจำหลักสูตร กระผมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 1 คน และประชาชนทั่วไป 1 คน กลุ่มของเรารับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบ โดยได้รับหน้าที่ในการรวบรวมแบบสอบถามจากทีมงานที่ดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่มาทำการกรอกข้อมูลลงระบบอนไลน์ โดยได้กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,05และ06 เพื่อรายงานผลต่อโครงการและได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและเขียนบทความเผยแพร่ทางเว็ปไซต์การจ้างงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา

อื่นๆ

เมนู