นายเทพบัญชา  จันทร์อินทร์

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ตำบลพรสำราญประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีความน่าใจเป็นอย่างมากในเรื่อง อาชีพ ของชาวบ้าน เนื่องด้วยในแต่ละหมู่บ้าน จะมีสินค้าโอทอปต่างๆมากมายและในครั้งนี้การลงพื้นที่ ยังมีสิ่งที่น่าสนคือการทอเสื่อกก เนื่องด้วยการทอเสื่อกกมีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ย่า ตายาย โดยเริ่มแรกมีการใช้กกเหลี่ยม หรือที่เรียกว่าผือนา ยังไม่มีการย้อมสีผลิตภัณฑ์ หรือทำลวดลาย ส่วนใหญ่นำมาใช้ในครัวเรือน ส่วนในปัจจุบันนิยมใช้กกกลมมาใช้แทนกกเหลี่ยม เนื่องจาก หาง่ายในแหล่งธรรมชาติ และเมื่อนำมาทอเสื่อแล้ว                มีคุณสมบัติเหนียว และเป็นมันวาว  ชาวบ้านได้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาการทอเสื่อกก       ชาวบ้านมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานอย่างดี

การลงพื้นที่ในครั้งเป็นการลงพื้นที่ที่เจาะลึกถึงอาชีพของชาวบ้านโดยตรง สอบถามรายได้ของแต่ละบ้านในการทำอาชีพเสริมพบว่า รายได้ของบางกลุ่มยังไม่ได้ตามเป้า เนื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้รับเหมาเข้ามารับสินค้าของชาวบ้านไม่ได้ ทำให้รายได้ของชาวบ้านไม่เพียงพอ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงบ้าง ผลตอบรับจากผู้รับเหมาดีขึ้นมา

อื่นๆ

เมนู