บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ประะเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเทียวในตำบลบ้านคู

แหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู คือ กู่ บ้านดอนกลาง เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนกลาง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในตำบลบ้านคู และยังเป็นที่เคารพของคนในตำบลบ้านคูอีกด้วย กู่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนัก แต่มีความงดงาม ความเชื่อทางศาสนาพุทธ และก็จะมีประเพณีทำบุญตักบาตรกู่ ชาวบ้าน คนในตำบลบ้านคูก็จะมาทำบุญตักบาตรร่วมกันที่กู่นี้ เป็นทุกปี

พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในกู่

ทางเข้ากู่

หินที่ชาวบ้านว่ามีความเชื่อมาก่อน

ต้นไม้ใหญ่

 

 

 

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ช่วงวันที่ 1-11 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T คือข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท่องถิ่น

ในช่วงวันที่ พฤษภาคม 64 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดใหม่สามัคคี บ้านโนนสะอาด และประชุมทีมเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (U2T) ช่วงบ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู