1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม

 

การปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ของนางสาวพรรณราย เทพผา ผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG 03 (1) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทักษะด้านต่างๆอันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

 

จากการลงสำรวจอาชีพในชุมชนของชาวบ้านในตำบลพรสำราญ พบว่าโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิการ ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านที่ประกอบเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากฤดูการทำนาทำไร่

การทอเสื่อ

ภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน คือ งานช่างหรืองานฝีมือของชาวบ้าน ที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  งานหัตถกรรมที่พบในชุมชน ได้แก่ การทอเสื่อ การสานกระติบข้าว และการทอผ้าไหม

หูกทอผ้า

    ปัจจุบันการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่พบในชุมชน เป็นเพียงการทำขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือไว้ฝากญาติพี่น้องเมื่อมาเยี่ยมเยือนตามงานเทศกาลเท่านั้น และรูปแบบของชิ้นงานยังเป็นแบบดั้งเดิม ยังไม่มีรูปแบบที่น่าสนใจและการใช้งานไม่หลากหลาย จึงไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานได้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของงานหัตกรรมของชาวบ้านในชุมชน และจะนำปัญหานี้ไปวิเคราะห์ในแผนการปฏิบัติงานต่อไป

กกตากแห้ง และเสื่อที่ทอจากต้นกก

ลายเสื่อที่ชาวบ้านทอ

 

อื่นๆ

เมนู